Butikens öppettider
måndag – fredag 10-18
lördag – söndag 12-16

Inlämningen öppen onsdagar 10-14
och en lördag i månaden 12-14

VILL DU KÖPA?

AllmänNa vilLkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för de tjänster som Bye Buy Concept AB, 559017-6920, (”Bye Buy”) tillhandahåller kunder (”Kunden”) som till Bye Buy lämnar in lösa saker för genomgång, sortering och vidareförsäljning (”Varor”). I samband med att en eller flera Varor lämnas in ingås ett avtal mellan Bye Buy och Kunden enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

Uppdrag

Kunden ger vid inlämnandet av Varor Bye Buy ett uppdrag att i eget namn men för Kundens räkning (i) sortera och bedöma vilka Varor som kan bli föremål för försäljning, (ii) skänka de Varor som Bye Buy inte väljer ut till försäljning (iii) iordningställa utvalda Varor för försäljning samt lagra dessa och slutligen (iv) sälja de Varor som iordningställts.

Som ersättning för den tjänst som tillhandahålls enligt ovan utgår provision på sålda varor enligt vad som närmare framgår nedan. Parterna är införstådda med att Bye Buys tjänst till övervägande del är kopplat till att för Kundens räkning men i eget namn sälja de inlämnade Varorna. Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor gäller därför Kommissionslagen (2009:865). I lagen benämns Kunden som kommittent och Bye Buy som kommissionär eller handelskommissionär. Dessa Allmänna Villkor utgör parternas kommissionsavtal.

Processen

När Kunden lämnar in Varor för första gången skapas ett kundkonto i Bye Buys kundregister där Kundens namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter sparas. Kundkonto skapas också om Kundens tidigare konto raderats som en följd av inaktivitet. Kundkontot används därefter vid kommande inlämningar förutsatt att kundkontot är kvar. Bye Buy registrerar även relevant information om Kundens lämnade varor. Vid eventuell försäljning registreras försäljningspris och Bye Buys provision. På kundkontot redovisas således Kundens innestående medel, dvs försäljningspriset med avdrag för provisionen.

Kunden har rätt och möjlighet att ange en ytterligare person som kontaktperson för kundkontot. Kontaktpersonen kan agera ombud för utbetalningar från kundkontot. Det är Kundens ansvar att tillse att uppgifterna på kundkontot från tid till annan är korrekta.

Vid varje inlämning av Varor erhåller Kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Kunden ansvarar för att personuppgifterna på kvittot är korrekta. Kvittot har den huvudsakliga utformning som framgår nedan:

Inlämningsdatum: [datum]
Försäljningsperiod: t.o.m. [datum]

Genom att lämna varor till oss på Bye Buy ingår du ett avtal med oss och godkänner samtidigt våra villkor. Vi väljer vilka varor som tas in till försäljning och till vilket pris. Bortvalda och osålda varor skänks till välgörenhet. Din andel av försäljningssumman hämtas i vår butik mot uppvisande av legitimation inom två år från inlämningsdatum. Normalt påbörjas försäljning en till tre månader från inlämning. Kontakta oss för information om dina varors status.

Fullständiga villkor: www.byebuy.se/villkor
Kontakt: info@byebuy.se 08-65 620 65
Bye Buy Concept AB, 559017-6920

Efter inlämning går Bye Buy igenom Varorna och sorterar ut Varor som passar Bye Buys sortiment. Övriga varor skänks bort. När sorteringen har genomförts bedömer Bye Buy om de Varor som kan bli föremål för försäljning behöver behandlas. Behandling innefattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till strykning, montering, paketering, mindre lagning och enklare rengöring.

Bedömningen av om en Vara ska läggas ut till försäljning för Kundens räkning eller inte görs av Bye Buy utan avstämning med Kunden. Vidare gäller att Bye Buy ensamt sätter priset och, baserat på bedömningen nedan, den provision som ska utgå till Bye Buy.

Efter att sortering och behandling är genomförd registreras de Varor som ska försäljas på Kundens kundkonto.

Under den på kvittot angivna försäljningsperioden kommer Bye Buy att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att Varorna ska säljas. Kunden är införstådd med att vissa Varor lagerhålls under en längre period för att läggas ut till försäljning när Bye Buy bedömer att möjligheten för en lyckad försäljning är störst. De Varor som av något skäl inte säljs under försäljningsperioden skänks av Bye Buy för Kundens räkning till av Bye Buy utvalda välgörenhetsorganisationer.

Äganderätten för Varorna övergår från Kunden till en köpare vid försäljningstillfället eller från Kunden till en välgörenhetsorganisation då Varan överlämnas från Bye Buy till den berörda välgörenhetsorganisationen. För sådana Varor som Bye Buy bedömer har ett försäljningsvärde endast om Bye Buy vidtar mer omfattande åtgärder såsom att tvätta, fläckbehandla, reparera, omarbeta eller förse med batterier m.m. gäller att Bye Buy har rätt att självinträda utan att erlägga någon ersättning till Kunden. I dessa fall övergår äganderätten för berörda Varor till Bye Buy i samband med att Bye Buy beslutar att genomföra åtgärden. För lämnade barnböcker, sockor, strumpbyxor, underkläder och dregglisar gäller att Bye Buy alltid har rätt att självinträda utan att erlägga någon ersättning till Kunden.

Provision och utbetalning av försäljningslikvid

Bye Buys ersättning för de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Allmänna Villkor utgår i form av provision på sålda Varor. Att ersättningen utgår i form av provision innebär att Bye Buy inte får någon ersättning för Varor som skänks bort eller av något skäl inte säljs.

Bye Buys provision på sålda varor ska täcka kostnaden för sortering, lagerhållning, behandling och försäljning. Provisionen beräknas som en procentsats multiplicerat med faktiskt erhållen betalning för en Vara. Provisionssatserna anges nedan.

70 procent Ytterkläder, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som inte kräver behandling för att uppnå säljbart skick.
85 procent Kläder, badkläder, underställ och accessoarer. Ytterplagg, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som kräver behandling såsom strykning, knäppning, montering, paketering samt en mindre lagning eller enklare rengöring.

Kunden accepterar att en grundläggande förutsättning för kommissionsavtalet är att de Varor som Kunden lämnar in är hela och rena. Smutsiga och/eller trasiga Varor kan varken skänkas bort eller säljas utan åtgärd och är förenade med kostnader för Bye Buy. Därför gäller att Bye Buy har rätt att ta ut en administrativ avgift om tio kronor per Vara som är smutsig, fläckig, illaluktande, noppig, trasig eller i för stor storlek om Kunden lämnat in fler än två sådana Varor. För att möjliggöra en säker hantering ska Kunden lämna max femtio Varor per inlämningstillfälle, om Kunden överstiger angiven maxgräns har Bye Buy rätt att ta ut en administrativ avgift om tio kronor per Vara för de Varor som lämnas utöver maxgränsen. Den administrativa avgiften registreras på Kundens kundkonto som en skuld och räknas av mot Kundens andel av framtida försäljningslikvid.

Bye Buy drar av aktuell provision från försäljningslikviden i samband med försäljningen och redovisar Kundens erhållna andel av försäljningslikviden på Kundens kundkonto. Utbetalning av Kundens andel av försäljningslikvid (dvs faktiskt erhållen betalning med avdrag för Bye Buys provision) görs personligen till Kunden eller Kundens registrerade kontaktperson mot uppvisande av legitimation i kassan i Bye Buys butik. Kundens rätt till sin andel av försäljningslikviden förfaller 24 månader efter att Kunden senast lämnat in varor.

Skador, stöld eller svinn

Bye Buy ansvarar för Kundens Varor när de finns i Bye Buys besittning. I händelse av stöld, svinn eller skada ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision). Kunden är införstådd med att Bye Buy innan Varorna gåtts igenom och sorterats inte har bedömt vilka Varor som är aktuella för försäljning eller deras försäljningspris. I händelse av stöld, svinn eller skada som inträffar innan Varorna har sorterats kan därför som utgångspunkt Kunden inte ersättas för förlusten om inte Kunden, på anmodan av Bye Buy, lämnar in en förteckning över de Varor som Kunden lämnat in. Om Kunden inkommer med sådan förteckning utan oskäligt dröjsmål ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision).

Kommissionsavtalets upphörande

Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att Kunden lämnar in sina Varor och upphör per den dag som inträffar först av (i) dagen då Kunden hämtat ut sin kvarvarande andel av erhållen försäljningslikvid och inga av Kundens Varor återstår att sälja och (ii) den dag som infaller 24 kalendermånader efter det tillfälle då Kunden senast lämnade in Varor till Bye Buy.

Kunden är införstådd i att en stor del av Bye Buys kostnader för inlämnade Varor tas innan försäljning äger rum. En Kund har rätt att säga upp kommissionsavtalet till upphörande i förtid och kan då kräva att återfå de Varor som Kunden fortfarande har äganderätt till (dvs Varor som varken sålts, skänkts eller övergått till Bye Buy till följd av självinträde). Kunden blir dock i ett sådant fall tvungen att ersätta Bye Buy för den skada som uppstår till följd av Kundens förtida uppsägning av kommissionsavtalet. Kunden har inte möjlighet att begära inlämnade Varor åter utan att säga upp kommissionsavtalet till upphörande.

Parterna är överens om att skadan om kommissionsavtalet sägs upp efter att sortering ägt rum i vart fall uppgår till ett belopp motsvarande Bye Buys förmodade provision på inlämnade varor. Om Bye Buy kan visa att skadan är större gäller att Bye Buy har rätt till ersättning för den fulla skadan. Om kommissionsavtalet sägs upp innan sortering ägt rum ska Kunden ersätta Bye Buy med ett belopp som i vart fall motsvarar Bye Buys självkostnad för att leta reda på och återlämna aktuella Varor.

Övriga frågor

Bye Buy hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Ta del av Bye Buys personuppgiftspolicy här.

Bye Buy gallrar sitt kundregister regelbundet och raderar kundkontot när Kunden varit inaktiv i 12 månader. Då raderas Kundens och andra på Kundens kundkonto registrerade personers personuppgifter från Bye Buys kundregister.

Giltighetstid

Dessa Allmänna Villkor gäller fr.o.m. 2022-10-21. För tidigare inlämnade Varor gäller de försäljningsvillkor som tillämpades vid inlämningstillfället.

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för de tjänster som Bye Buy Concept AB, 559017-6920, (”Bye Buy”) tillhandahåller kunder (”Kunden”) som till Bye Buy lämnar in lösa saker för genomgång, sortering och vidareförsäljning (”Varor”). I samband med att en eller flera Varor lämnas in ingås ett avtal mellan Bye Buy och Kunden enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

Uppdrag

Kunden ger vid inlämnandet av Varor Bye Buy ett uppdrag att i eget namn men för Kundens räkning (i) sortera och bedöma vilka Varor som kan bli föremål för försäljning, (ii) skänka de Varor som Bye Buy inte väljer ut till försäljning (iii) iordningställa utvalda Varor för försäljning samt lagra dessa och slutligen (iv) sälja de Varor som iordningställts.

Som ersättning för den tjänst som tillhandahålls enligt ovan utgår provision på sålda varor enligt vad som närmare framgår nedan. Parterna är införstådda med att Bye Buys tjänst till övervägande del är kopplat till att för Kundens räkning men i eget namn sälja de inlämnade Varorna. Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor gäller därför Kommissionslagen (2009:865). I lagen benämns Kunden som kommittent och Bye Buy som kommissionär eller handelskommissionär. Dessa Allmänna Villkor utgör parternas kommissionsavtal.

Processen

När Kunden lämnar in Varor för första gången skapas ett kundkonto i Bye Buys kundregister där Kundens namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter sparas. Kundkonto skapas också om Kundens tidigare konto raderats som en följd av inaktivitet. Kundkontot används därefter vid kommande inlämningar förutsatt att kundkontot är kvar. Bye Buy registrerar även relevant information om Kundens lämnade varor. Vid eventuell försäljning registreras försäljningspris och Bye Buys provision. På kundkontot redovisas således Kundens innestående medel, dvs försäljningspriset med avdrag för provisionen.

Kunden har rätt och möjlighet att ange en ytterligare person som kontaktperson för kundkontot. Kontaktpersonen kan agera ombud för utbetalningar från kundkontot. Det är Kundens ansvar att tillse att uppgifterna på kundkontot från tid till annan är korrekta.

Vid varje inlämning av Varor erhåller Kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Kunden ansvarar för att personuppgifterna på kvittot är korrekta. Kvittot har den huvudsakliga utformning som framgår nedan:

Inlämningsdatum: [datum]

Försäljningsperiod: t.o.m. [datum]

Genom att lämna varor till oss på Bye Buy ingår du ett avtal med oss och godkänner samtidigt våra villkor. Vi väljer vilka varor som tas in till försäljning och till vilket pris. Bortvalda och osålda varor skänks till välgörenhet. Din andel av försäljningssumman hämtas i vår butik mot uppvisande av legitimation inom två år från inlämningsdatum. Normalt påbörjas försäljning en till tre månader från inlämning. Kontakta oss för information om dina varors status.

Fullständiga villkor: www.byebuy.se/villkor

Kontakt: info@byebuy.se 08-65 620 65

Bye Buy Concept AB, 559017-6920

Efter inlämning går Bye Buy igenom Varorna och sorterar ut Varor som passar Bye Buys sortiment. Övriga varor skänks bort. När sorteringen har genomförts bedömer Bye Buy om de Varor som kan bli föremål för försäljning behöver behandlas. Behandling innefattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till strykning, montering, paketering, mindre lagning och enklare rengöring.

Bedömningen av om en Vara ska läggas ut till försäljning för Kundens räkning eller inte görs av Bye Buy utan avstämning med Kunden. Vidare gäller att Bye Buy ensamt sätter priset och, baserat på bedömningen nedan, den provision som ska utgå till Bye Buy.

Efter att sortering och behandling är genomförd registreras de Varor som ska försäljas på Kundens kundkonto.

Under den på kvittot angivna försäljningsperioden kommer Bye Buy att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att Varorna ska säljas. Kunden är införstådd med att vissa Varor lagerhålls under en längre period för att läggas ut till försäljning när Bye Buy bedömer att möjligheten för en lyckad försäljning är störst. De Varor som av något skäl inte säljs under försäljningsperioden skänks av Bye Buy för Kundens räkning till av Bye Buy utvalda välgörenhetsorganisationer.

Äganderätten för Varorna övergår från Kunden till en köpare vid försäljningstillfället eller från Kunden till en välgörenhetsorganisation då Varan överlämnas från Bye Buy till den berörda välgörenhetsorganisationen. För sådana Varor som Bye Buy bedömer har ett försäljningsvärde endast om Bye Buy vidtar mer omfattande åtgärder såsom att tvätta, fläckbehandla, reparera, omarbeta eller förse med batterier m.m. gäller att Bye Buy har rätt att självinträda utan att erlägga någon ersättning till Kunden. I dessa fall övergår äganderätten för berörda Varor till Bye Buy i samband med att Bye Buy beslutar att genomföra åtgärden. För lämnade barnböcker, sockor, strumpbyxor, underkläder och dregglisar gäller att Bye Buy alltid har rätt att självinträda utan att erlägga någon ersättning till Kunden.

Provision och utbetalning av försäljningslikvid

Bye Buys ersättning för de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Allmänna Villkor utgår i form av provision på sålda Varor. Att ersättningen utgår i form av provision innebär att Bye Buy inte får någon ersättning för Varor som skänks bort eller av något skäl inte säljs.

Bye Buys provision på sålda varor ska täcka kostnaden för sortering, lagerhållning, behandling och försäljning. Provisionen beräknas som en procentsats multiplicerat med faktiskt erhållen betalning för en Vara. Provisionssatserna anges nedan.

70 procent Ytterkläder, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som inte kräver behandling för att uppnå säljbart skick.

85 procent Kläder, badkläder, underställ och accessoarer. Ytterplagg, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som kräver behandling såsom strykning, knäppning, montering, paketering samt en mindre lagning eller enklare rengöring.

Kunden accepterar att en grundläggande förutsättning för kommissionsavtalet är att de Varor som Kunden lämnar in är hela och rena. Smutsiga och/eller trasiga Varor kan varken skänkas bort eller säljas utan åtgärd och är förenade med kostnader för Bye Buy. Därför gäller att Bye Buy har rätt att ta ut en administrativ avgift om tio kronor per Vara som är smutsig, fläckig, illaluktande eller trasig om Kunden lämnat in fler än två sådana Varor. Den administrativa avgiften registreras på Kundens kundkonto som en skuld och räknas av mot Kundens andel av framtida försäljningslikvid.

Bye Buy drar av aktuell provision från försäljningslikviden i samband med försäljningen och redovisar Kundens erhållna andel av försäljningslikviden på Kundens kundkonto. Utbetalning av Kundens andel av försäljningslikvid (dvs faktiskt erhållen betalning med avdrag för Bye Buys provision) görs personligen till Kunden eller Kundens registrerade kontaktperson mot uppvisande av legitimation i kassan i Bye Buys butik. Kundens rätt till sin andel av försäljningslikviden förfaller 24 månader efter att Kunden senast lämnat in varor.

Skador, stöld eller svinn

Bye Buy ansvarar för Kundens Varor när de finns i Bye Buys besittning. I händelse av stöld, svinn eller skada ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision). Kunden är införstådd med att Bye Buy innan Varorna gåtts igenom och sorterats inte har bedömt vilka Varor som är aktuella för försäljning eller deras försäljningspris. I händelse av stöld, svinn eller skada som inträffar innan Varorna har sorterats kan därför som utgångspunkt Kunden inte ersättas för förlusten om inte Kunden, på anmodan av Bye Buy, lämnar in en förteckning över de Varor som Kunden lämnat in. Om Kunden inkommer med sådan förteckning utan oskäligt dröjsmål ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision).

Kommissionsavtalets upphörande

Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att Kunden lämnar in sina Varor och upphör per den dag som inträffar först av (i) dagen då Kunden hämtat ut sin kvarvarande andel av erhållen försäljningslikvid och inga av Kundens Varor återstår att sälja och (ii) den dag som infaller 24 kalendermånader efter det tillfälle då Kunden senast lämnade in Varor till Bye Buy.

Kunden är införstådd i att en stor del av Bye Buys kostnader för inlämnade Varor tas innan försäljning äger rum. En Kund har rätt att säga upp kommissionsavtalet till upphörande i förtid och kan då kräva att återfå de Varor som Kunden fortfarande har äganderätt till (dvs Varor som varken sålts, skänkts eller övergått till Bye Buy till följd av självinträde). Kunden blir dock i ett sådant fall tvungen att ersätta Bye Buy för den skada som uppstår till följd av Kundens förtida uppsägning av kommissionsavtalet. Kunden har inte möjlighet att begära inlämnade Varor åter utan att säga upp kommissionsavtalet till upphörande.

Parterna är överens om att skadan om kommissionsavtalet sägs upp efter att sortering ägt rum i vart fall uppgår till ett belopp motsvarande Bye Buys förmodade provision på inlämnade varor. Om Bye Buy kan visa att skadan är större gäller att Bye Buy har rätt till ersättning för den fulla skadan. Om kommissionsavtalet sägs upp innan sortering ägt rum ska Kunden ersätta Bye Buy med ett belopp som i vart fall motsvarar Bye Buys självkostnad för att leta reda på och återlämna aktuella Varor.

Övriga frågor

Bye Buy hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Ta del av Bye Buys personuppgiftspolicy här.

Bye Buy gallrar Kundernas personuppgifter regelbundet och inaktiverar kundkonton 12 månader efter den senast avslutade försäljningsperioden. Då raderas även Kundens och andra på Kundens kundkonto registrerade personers personuppgifter från Bye Buys kundregister.

Giltighetstid

Dessa Allmänna Villkor gäller fr.o.m. 2021-01-01. För tidigare inlämnade Varor gäller de försäljningsvillkor som tillämpades vid inlämningstillfället.

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för de tjänster som Bye Buy Concept AB, 559017-6920, (”Bye Buy”) tillhandahåller kunder (”Kunden”) som till Bye Buy lämnar in lösa saker för genomgång, sortering och vidareförsäljning (”Varor”). I samband med att en eller flera Varor lämnas in ingås ett avtal mellan Bye Buy och Kunden enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

Uppdrag

Kunden ger vid inlämnandet av Varor Bye Buy ett uppdrag att i eget namn men för Kundens räkning (i) sortera och bedöma vilka Varor som kan bli föremål för försäljning, (ii) skänka de Varor som Bye Buy inte väljer ut till försäljning (iii) iordningställa utvalda Varor för försäljning samt lagra dessa och slutligen (iv) sälja de Varor som iordningställts.

Som ersättning för den tjänst som tillhandahålls enligt ovan utgår provision på sålda varor enligt vad som närmare framgår nedan. Parterna är införstådda med att Bye Buys tjänst till övervägande del är kopplat till att för Kundens räkning men i eget namn sälja de inlämnade Varorna. Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor gäller därför Kommissionslagen (2009:865). I lagen benämns Kunden som kommittent och Bye Buy som kommissionär eller handelskommissionär. Dessa Allmänna Villkor utgör parternas kommissionsavtal.

Processen

När Kunden lämnar in Varor för första gången skapas ett kundkonto i Bye Buys kundregister där Kundens namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter sparas. Kundkonto skapas också om Kundens tidigare konto raderats som en följd av inaktivitet. Kundkontot används därefter vid kommande inlämningar förutsatt att kundkontot är kvar. Bye Buy registrerar även relevant information om Kundens lämnade varor. Vid eventuell försäljning registreras försäljningspris och Bye Buys provision. På kundkontot redovisas således Kundens innestående medel, dvs försäljningspriset med avdrag för provisionen.

Kunden har rätt och möjlighet att ange en ytterligare person som kontaktperson för kundkontot. Kontaktpersonen kan agera ombud för utbetalningar från kundkontot. Det är Kundens ansvar att tillse att uppgifterna på kundkontot från tid till annan är korrekta.

Vid varje inlämning av Varor erhåller Kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Kunden ansvarar för att personuppgifterna på kvittot är korrekta. Kvittot har den huvudsakliga utformning som framgår nedan:

Inlämningsdatum: [datum]

Försäljningsperiod: t.o.m. [datum]

Genom att lämna varor till oss på Bye Buy ingår du ett avtal med oss och godkänner samtidigt våra villkor. Vi väljer vilka varor som tas in till försäljning och till vilket pris. Bortvalda och osålda varor skänks till välgörenhet. Din andel av försäljningssumman hämtas i vår butik mot uppvisande av legitimation inom två år från inlämningsdatum. Normalt påbörjas försäljning en till tre månader från inlämning. Kontakta oss för information om dina varors status.

Fullständiga villkor: www.byebuy.se/villkor

Kontakt: info@byebuy.se 08-65 620 65

Bye Buy Concept AB, 559017-6920

Efter inlämning går Bye Buy igenom Varorna och sorterar ut Varor som passar Bye Buys sortiment. Övriga varor skänks bort. När sorteringen har genomförts bedömer Bye Buy om de Varor som kan bli föremål för försäljning behöver behandlas. Behandling innefattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till strykning, montering, paketering, mindre lagning och enklare rengöring.

Bedömningen av om en Vara ska läggas ut till försäljning för Kundens räkning eller inte görs av Bye Buy utan avstämning med Kunden. Vidare gäller att Bye Buy ensamt sätter priset och, baserat på bedömningen nedan, den provision som ska utgå till Bye Buy.

Efter att sortering och behandling är genomförd registreras de Varor som ska försäljas på Kundens kundkonto.

Under den på kvittot angivna försäljningsperioden kommer Bye Buy att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att Varorna ska säljas. Kunden är införstådd med att vissa Varor lagerhålls under en längre period för att läggas ut till försäljning när Bye Buy bedömer att möjligheten för en lyckad försäljning är störst. De Varor som av något skäl inte säljs under försäljningsperioden skänks av Bye Buy för Kundens räkning till av Bye Buy utvalda välgörenhetsorganisationer.

Äganderätten för Varorna övergår från Kunden till en köpare vid försäljningstillfället eller från Kunden till en välgörenhetsorganisation då Varan överlämnas från Bye Buy till den berörda välgörenhetsorganisationen. För sådana Varor som Bye Buy bedömer har ett försäljningsvärde endast om Bye Buy vidtar mer omfattande åtgärder såsom att tvätta, fläckbehandla, reparera, omarbeta eller förse med batterier m.m. gäller att Bye Buy har rätt att självinträda utan att erlägga någon ersättning till Kunden. Samma sak gäller för sockor, strumpbyxor, underkläder och dregglisar. I dessa fall övergår äganderätten för berörda Varor till Bye Buy i samband med att Bye Buy beslutar att genomföra åtgärden.

Provision och utbetalning av försäljningslikvid

Bye Buys ersättning för de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Allmänna Villkor utgår i form av provision på sålda Varor. Att ersättningen utgår i form av provision innebär att Bye Buy inte får någon ersättning för Varor som skänks bort eller av något skäl inte säljs.

Bye Buys provision på sålda varor ska täcka kostnaden för sortering, lagerhållning, behandling och försäljning. Provisionen beräknas som en procentsats multiplicerat med faktiskt erhållen betalning för en Vara. Provisionssatserna anges nedan.

70 procent Ytterkläder, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som inte kräver behandling för att uppnå säljbart skick.

85 procent Kläder, badkläder, underställ och accessoarer. Ytterplagg, skor och stövlar samt leksaker och barnartiklar som kräver behandling såsom strykning, knäppning, montering, paketering samt en mindre lagning eller enklare rengöring.

Kunden accepterar att en grundläggande förutsättning för kommissionsavtalet är att de Varor som Kunden lämnar in är hela och rena. Smutsiga och/eller trasiga Varor kan varken skänkas bort eller säljas utan åtgärd och är förenade med kostnader för Bye Buy. Därför gäller att Bye Buy har rätt att ta ut en administrativ avgift om fem kronor per Vara som är smutsig, fläckig, illaluktande eller trasig om Kunden lämnat in fler än två sådana Varor. Den administrativa avgiften registreras på Kundens kundkonto som en skuld och räknas av mot Kundens andel av framtida försäljningslikvid.

Bye Buy drar av aktuell provision från försäljningslikviden i samband med försäljningen och redovisar Kundens erhållna andel av försäljningslikviden på Kundens kundkonto. Utbetalning av Kundens andel av försäljningslikvid (dvs faktiskt erhållen betalning med avdrag för Bye Buys provision) görs personligen till Kunden eller Kundens registrerade kontaktperson mot uppvisande av legitimation i kassan i Bye Buys butik. Kundens rätt till sin andel av försäljningslikviden förfaller 24 månader efter att Kunden senast lämnat in varor.

Skador, stöld eller svinn

Bye Buy ansvarar för Kundens Varor när de finns i Bye Buys besittning. I händelse av stöld, svinn eller skada ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision). Kunden är införstådd med att Bye Buy innan Varorna gåtts igenom och sorterats inte har bedömt vilka Varor som är aktuella för försäljning eller deras försäljningspris. I händelse av stöld, svinn eller skada som inträffar innan Varorna har sorterats kan därför som utgångspunkt Kunden inte ersättas för förlusten om inte Kunden, på anmodan av Bye Buy, lämnar in en förteckning över de Varor som Kunden lämnat in. Om Kunden inkommer med sådan förteckning utan oskäligt dröjsmål ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision).

Kommissionsavtalets upphörande

Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att Kunden lämnar in sina Varor och upphör per den dag som inträffar först av (i) dagen då Kunden hämtat ut sin kvarvarande andel av erhållen försäljningslikvid och inga av Kundens Varor återstår att sälja och (ii) den dag som infaller 24 kalendermånader efter det tillfälle då Kunden senast lämnade in Varor till Bye Buy.

Kunden är införstådd i att en stor del av Bye Buys kostnader för inlämnade Varor tas innan försäljning äger rum. En Kund har rätt att säga upp kommissionsavtalet till upphörande i förtid och kan då kräva att återfå de Varor som Kunden fortfarande har äganderätt till (dvs Varor som varken sålts, skänkts eller övergått till Bye Buy till följd av självinträde). Kunden blir dock i ett sådant fall tvungen att ersätta Bye Buy för den skada som uppstår till följd av Kundens förtida uppsägning av kommissionsavtalet. Kunden har inte möjlighet att begära inlämnade Varor åter utan att säga upp kommissionsavtalet till upphörande.

Parterna är överens om att skadan om kommissionsavtalet sägs upp efter att sortering ägt rum i vart fall uppgår till ett belopp motsvarande Bye Buys förmodade provision på inlämnade varor. Om Bye Buy kan visa att skadan är större gäller att Bye Buy har rätt till ersättning för den fulla skadan. Om kommissionsavtalet sägs upp innan sortering ägt rum ska Kunden ersätta Bye Buy med ett belopp som i vart fall motsvarar Bye Buys självkostnad för att leta reda på och återlämna aktuella Varor.

Övriga frågor

Bye Buy hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Ta del av Bye Buys personuppgiftspolicy här.

Bye Buy gallrar Kundernas personuppgifter regelbundet och inaktiverar kundkonton 12 månader efter den senast avslutade försäljningsperioden. Då raderas även Kundens och andra på Kundens kundkonto registrerade personers personuppgifter från Bye Buys kundregister.

Giltighetstid

Dessa Allmänna Villkor gäller fr.o.m. 2019-04-01. För tidigare inlämnade Varor gäller de försäljningsvillkor som tillämpades vid inlämningstillfället.

Bye Buy Concept AB
Välkommen till Sankt Eriksgatan 60
Ring oss på 08-65 620 65
eller maila till info@byebuy.se

Gillar du också idén om en mer hållbar garderob till barnen? Gå med i vår kundklubb! Registrera dig enkelt i kassan nästa gång du besöker oss. Då blir du först med att få veta vilka nyheter vi hänger ut i butiken.

Följ oss i sociala medier