Bye Buy

Villkor för vår kommissionsförsäljning

Då en person (i avtalet kallad kunden) lämnar egendom (i avtalet kallad varor) till Bye Buy Concept AB med org nr 559017-6920 (i avtalet kallad Bye Buy) ingår parterna ett avtal och följande villkor godkänns:

I Bye Buy’s kundregister skapas ett kundkonto där kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras. Där sparas relevant information om kundens inlämnade varor, försäljning och kommission. Ytterligare en person kan kopplas till kundkontot som ombud vid kommissionsutbetalning. Ombudets namn och personnummer registreras och det åligger kunden att informera ombudet om detta.

Vid inlämning erhåller kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Det åligger kunden att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Efter inlämning har kunden inte rätt att begära tillbaka sina varor.

Bye Buy äger full rätt att välja vilka varor som tas in till kommissionsförsäljning, prissätta dessa samt bedöma vilken kommission som berättigas kunden.

Gällande kommissionssatser
Fyrtio procent:
ytterkläder, skor och stövlar som inte kräver åtgärd.
Trettio procent: leksaker och barnartiklar som inte kräver åtgärd.
Tjugo procent: kläder och badkläder samt övrigt såsom mössor, vantar, tofflor, accessoarer m.m. Ytterplagg, skor, stövlar, leksaker och barnartiklar som kräver en mindre åtgärd såsom strykning, knäppning, montering, paketering samt en enklare lagning eller rengöring.
Ingen kommission: sockor, underkläder och dregglisar samt på varor för vilka Bye Buy tillhandahåller fungerande batterier. Varor som måste tvättas, fläckbehandlas eller repareras för att uppnå säljbart skick har Bye Buy rätt att sälja utan att kommission utgår.

Om kunden lämnat flertalet defekta varor, t.ex. smutsiga, fläckiga, illaluktande eller trasiga, har Bye Buy rätt att debitera en avgift om 5 kr per defekt vara. Beloppet räknas av från kundens kommission.

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris.

Under angiven försäljningsperiod hålls kundens varor till försäljning under en tid som Bye Buy anser rimlig. Bortvalda och osålda varor lämnar Bye Buy till utvalda välgörenhetsorganisationer.

Utbetalning av kommission görs personligen till kunden eller ombudet mot uppvisande av legitimation i kassan i Bye Buy’s butik.

24 månader efter att kunden senast lämnat in varor förfaller kundens intjänade kommission. 12 månader efter senast avslutade försäljningsperiod inaktiveras kundkontot och kundens personuppgifter raderas från Bye Buy’s kundregister.

Utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Bye Buy som kommissionär.

Bye Buy hanterar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Ta del av Bye Buy’s personuppgiftspolicy här.

Villkoren i detta avtal gäller fr.o.m. 2018-05-25. För varor inlämnade sedan tidigare gäller de försäljningsvillkor som var gällande vid inlämningstillfället. Villkoren kring hur Bye Buy behandlar personuppgifter, enligt tidigare avtal reglerat av personuppgiftslagen, PUL, ersätts för att uppfylla den Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

Då en person (i villkoren kallad kunden) lämnar egendom (i villkoren kallad varor) till Bye Buy Concept AB (i villkoren kallad Bye Buy) godkänns följande villkor:

Vid inlämningstillfället erhåller kunden ett kvitto där inlämningsdatum, försäljningsperiod och kundens personuppgifter framgår. Det åligger kunden att kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Vid inlämningstillfället skapas ett kundkonto kopplat till kundens personnummer. Kundkontot är personligt men ytterligare personnumer kan läggas till och detta måste anges personligen.

Bye Buy äger rätten att välja ut varor till försäljning. Varor som Bye Buy ej anser lämpliga för försäljning skänks till välgörande ändamål. Efter inlämning har kunden ej rätt att begära tillbaka sina varor.

Bye Buy äger rätten att prissätta kundens varor samt bedöma vilken kommission som berättigas kunden. Under angiven försäljningsperiod kan Bye Buy sälja kundens varor genom fysisk butik, webbutik, pop up-butik eller annan försäljningskanal och varje vara ges den tid som Bye Buy anser lämplig. Osålda varor skänks till välgörande ändamål.

Om kunden lämnar uppenbart defekta varor, smutsiga, fläckiga, illaluktande eller trasiga, har Bye Buy rätt att debitera en avgift om 5 kr per defekt vara. Beloppet dras av på kundkontot.

Varor som måste tvättas för att säljbart skick ska uppnås, har Bye Buy rätt att sälja utan att någon kommission utgår till kunden. Kommission utgår inte heller på strumpor, underkläder och dregglisar samt för varor Bye Buy måste tillhandahålla fungerande batterier.

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris. Beloppet förs in på kundkontot.

På kundkontot registreras all aktivitet kring pågående försäljning. Kunden kan, tidigast två veckor från inlämningstillfället, begära ett utdrag eller en utbetalning från kundkontot.

Utbetalning sker vid besök i Bye Buys butik. Summor under femhundra kronor kan fås kontant, annars görs en insättning till kundens bankkonto via kontokortet. Intjänad kommission kan även användas som betalningsmedel hos Bye Buy.

Vid utbetalning har Bye Buy rätt att begära kontroll av legitimation. Om giltig legitimation ej uppvisas kan Bye Buy neka utbetalning.

Kundens kommission finns tillgänglig på kundkontot i två år från det senaste inlämningstillfället räknat. Därefter förfaller kommissionen och summan tillfaller Bye Buy. Ansvaret åligger kunden, ingen påminnelse från Bye Buy utgår.

I sådana fall utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Bye Buy som kommissionär.

Bye Buy hanterar personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) och lämnar inte vidare information till tredje part.

Dessa villkor gäller fr.om. 2017-01-16 t.o.m. 2018-05-24. För dig som har varor inlämnade sedan tidigare gäller de villkor som framgår av din kvittens från inlämningstillfället.

När en person (i villkoren kallad kunden) lämnar egendom (i villkoren kallad varor) till försäljning hos Bye Buy Concept AB (i villkoren kallad Bye Buy) godkänns följande villkor:

Vid inlämningstillfället skrivs ett kommissionsavtal (vidare kallad inlämningskvittens) vilket ligger till grund för vad som överenskommits. Kunden lämnar sitt skriftliga godkännande och erhåller en kopia. Bye Buy arkiverar alla kvittenser och rekommenderar även att kunden sparar sin kopia tills dess att försäljningsperioden löpt ut och kommissionen hämtats.

Vid inlämningstillfället skapas ett konto hos Bye Buy kopplat till kundens personnummer. Kundkontot är personligt men kunden kan välja om fler ska ges tillgång och anger då även dennes personnummer.

Vid inlämningstillfället noteras antalet inlämnade varor och dess beräknade kommission. Bye Buy äger rätten att prissätta kundens varor och garanterar aldrig något försäljningspris. Inlämningskvittensen anger vilken kommission som gäller, men Bye Buy har i efterhand rätt att justera detta på förekommen anledning.

En lageravgift om två eller fyra kronor per inlämnad vara debiteras kundkontot vid inlämningstillfället. Inlämningskvittensen anger vilken lageravgift som gäller. Om summan av intjänad kommission inte skulle överstiga summan av lageravgiften blir kunden ej betalningskyldig.

För begagnade strumpor, underkläder och dregglisar utgår ingen kommission och lageravgift debiteras ej.

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris, beloppet förs in på kundkontot.

Om kunden lämnat in en uppenbart defekt eller smutsig vara har Bye Buy rätt att kassera denna och ingen ersättning till kunden utgår. Alternativt sänks varans kommission i de fall då Bye Buy efter åtgärd eller rengöring ändå kan sälja varan. Om defekten anses vara dold meddelas kunden, i andra fall inte. Dessa åtgärder redovisas på kundkontot.

Bye Buy äger rätten att under angiven försäljningsperiod försälja kundens varor genom fysisk butik, webbutik, pop up-butik eller annan försäljningskanal. Under försäljningsperioden har kunden ej rätt att begära tillbaka sina varor.

Efter avslutad försäljningsperiod ges kunden möjlighet att under en period hämta tillbaka osålda varor. När denna period passerat skänker Bye Buy kundens varor vidare. Inlämningskvittensen anger mellan vilka datum försäljningsperioden varar samt mellan vilka datum kunden ges möjlighet att göra anspråk på osålda varor.

På kundkontot registreras all aktivitet kring pågående försäljning. Kunden kan alltid begära ett utdrag eller en utbetalning från kundkontot. Utbetalning sker vid besök i Bye Buys butik. Summor under femhundra kronor kan fås kontant, annars görs en insättning till kundens bankkonto via kontokortet. Intjänad kommission kan även användas som betalningsmedel hos Bye Buy.

Vid utbetalning har Bye Buy rätt att begära kontroll av legitimation. Om giltig legitimation ej uppvisas har Bye Buy rätt att neka utbetalning.

Kundens kommission finns tillgänglig på kundkontot i två år från inlämningstillfället räknat. Därefter förfaller kommissionen och summan tillfaller Bye Buy. Om kunden under dessa två år återigen lämnar varor till försäljning och ges en ny försäljningsperiod på samma kundkonto gäller det senare datumet för all kommission.

I sådana fall utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Bye Buy som kommissionär.

Bye Buy hanterar personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) och lämnar inte vidare information till tredje part.

Dessa villkor giltiga 2016-05-16 – 2016-12-31

När en person (i villkoren kallad kunden) lämnar egendom (i villkoren kallad varor) till försäljning hos Bye Buy Concept AB (i villkoren kallad Bye Buy) godkänns följande villkor:

Vid inlämningstillfället skrivs ett kommissionsavtal (vidare kallad inlämningskvittens) vilket ligger till grund för vad som överenskommits mellan Bye Buy och kunden. Inlämningskvittensen upprättas i två exemplar och kunden lämnar sitt skriftliga godkännande. Bye Buy arkiverar alla kvittenser och rekommenderar även att kunden sparar sitt exemplar tills dess att försäljningsperioden löpt ut och kommissionen hämtats.

Vid inlämningstillfället skapas ett konto hos Bye Buy kopplat till kundens personnummer. Kundkontot är personligt men kunden kan välja om fler ska ges tillgång till det och anger i så fall även dennes personnummer.

Vid inlämningstillfället bestäms vilken kommission kunden berättigas för sina varor. Kommissionen är tjugo eller fyrtio procent och beräknas på varans slutliga försäljningspris. Bye Buy äger rätten att prissätta kundens varor och garanterar aldrig något försäljningspris. Inlämningskvittensen anger vilken eller vilka kommissionssatser som gäller.

För begagnade strumpor, underkläder och dregglisar utgår ingen kommission.

En lageravgift om två eller fyra kronor per inlämnad vara debiteras kundkontot. Inlämningskvittensen anger vilken eller vilka lageravgifter som gäller.

Om Bye Buy behöver åtgärda någon av kundens varor inför försäljning görs ett avdrag som debiteras kundkontot. Inlämningskvittensen anger vilket eller vilka avdrag som görs.

Om summan av intjänad kommission inte skulle överstiga summan av lageravgiften samt eventuella avdrag blir kunden ej återbetalningsskyldig.

Vid stöld, svinn eller skada på vara ersätts kunden motsvarande varans kommission beräknat på förmodat försäljningspris, beloppet förs in på kundkontot.

Bye Buy äger rätten att under angiven försäljningsperiod försälja kundens varor genom fysisk butik, webbutik, pop up-butik eller annan försäljningskanal. Under försäljningsperioden har kunden ej rätt att begära tillbaka sina varor.

Efter avslutad försäljningsperiod ges kunden möjlighet att under en begränsad period hämta tillbaka osålda varor på Bye Buys lager. När denna period passerat äger Bye Buy rätten att skänka vidare kundens varor. Inlämningskvittensen anger mellan vilka datum försäljningsperioden varar samt mellan vilka datum kunden ges möjlighet att göra anspråk på osålda varor.

På kundkontot registreras all aktivitet kring pågående försäljning. Kunden kan alltid begära ett utdrag eller en utbetalning från kundkontot. Utbetalning sker vid besök i Bye Buys butik. Summor under femhundra kronor kan fås kontant, annars görs en insättning till kundens bankkonto via kontokortet. Intjänad kommission kan även användas som betalningsmedel hos Bye Buy.

Vid utbetalning har Bye Buy rätt att begära kontroll av legitimation. Om giltig legitimation ej uppvisas har Bye Buy rätt att neka utbetalning.

Kundens kommission finns tillgänglig på kundkontot i två år från inlämningstillfället räknat. Därefter förfaller kommissionen och summan tillfaller Bye Buy. Om kunden under dessa två år återigen lämnar varor till försäljning och ges en ny försäljningsperiod på samma kundkonto gäller det senare datumet för all kommission.

I sådana fall utöver vad som regleras i dessa villkor gäller Kommissionslagen (SFS nr: 2009:865) var kunden omnämns som kommittent och Bye Buy som kommissionär.

Bye Buy hanterar personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) och lämnar inte vidare information till tredje part.

Dessa villkor giltiga 2016-03-28 – 2016-05-15